Cynghorion ar gyfer Ymgeisio

View this page in English

Cynghorion ar gyfer Ymgeisio

Cofiwch gynnwys gwybodaeth sy’n hoelio ein sylw.

Cymrwch nad ydym yn gwybod dim oll amdanoch chi.

Rhowch enghreifftiau penodol o’r prosiectau, y gweithgareddau a’r bobl y buoch yn gweithio â nhw, er mwyn ategu’r hyn a ddywedwch wrthym.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y wybodaeth yn ofalus. Bydd yr hysbyseb, y disgrifiad swydd a’r cymwyseddau yn rhoi darlun clir i chi o’r math o wybodaeth yr ydym yn chwilio amdani.

Cymrwch eich amser i wneud yn siŵr eich bod yn deall pob cwestiwn cyn ysgrifennu eich ateb. Meddyliwch am yr enghreifftiau gorau sydd gennych i ateb y cwestiwn, a disgrifio eich gallu.

Meddyliwch sut mae eich sgiliau a’ch profiad yn addas ar gyfer y swydd. Peidiwch â phoeni os nad oes gennych chi sgiliau darlledu neu sgiliau technolegol penodol – meddyliwch sut gallech chi ddangos pa sgiliau sydd gennych drwy gyfeirio at sefyllfaoedd gwahanol – gallai hynny fod yn weithgareddau astudio neu hamdden.

Cofiwch mai chi yw canolbwynt ein sylw – disgrifiwch eich rôl, a beth oeddech chi’n ei wneud, wrth ateb y cwestiynau.

Dadansoddwch eich enghreifftiau. Oes yna strwythur clir? Meddyliwch am yr hyn a wnaethoch, a sut roedd hynny’n cyfrannu at sefyllfa neu ganlyniad penodol.

Rhowch ateb llawn i bob cwestiwn, gan mai dyma’r unig gyfle a gawn i wybod pa sgiliau sydd gennych i’w cynnig.

Arbedwch eich cais wrth i chi fynd trwyddo, rhag ofn i chi golli eich cyswllt â’r we.

Unwaith y byddwch yn cyflwyno eich cais, ni fyddwch yn gallu gwneud unrhyw newidiadau.

Cwblhewch holl gwestiynau ychwanegol y cais, a chliciwch ‘cadarnhau’ i gyflwyno eich cais. Os nad ydych yn cadarnhau, ni fydd y cais yn cael ei gyflwyno i’w ystyried ar gyfer y rhestr fer.

Ar ôl cyflwyno eich cais, byddwch yn derbyn cadarnhad awtomatig ar y sgrin yn yr Hwb Gyrfaoedd. Os nad ydych chi’n derbyn cydnabyddiaeth o’r fath, neu os nad yw statws y cais yn newid i ddangos ei fod wedi’i gyflwyno, cysylltwch â Resourcing@bbc.co.uk

 .

Sut i gwblhau eich cais

Ar y ffurflen gais, mae yna le i chi ddangos bod gennych y wybodaeth, y sgiliau, y galluoedd a’r rhinweddau personol sydd eu hangen ar gyfer y swydd. Cyfeirir at y rhain fel cymwyseddau. Mae’n bwysig eich bod yn eu darllen yn ofalus, er mwyn i chi wybod am beth rydym yn chwilio ar gyfer pob cymhwysedd.

Beth yw cymhwysedd?

Set o weithredoedd y mae’n rhaid i rywun allu eu cyflawni er mwyn perfformio’n dda mewn elfen benodol o swydd. Pennir cymwyseddau allweddol ar gyfer y rôl yr ydych yn ymgeisio amdani ochr yn ochr â’r disgrifiad swydd a’r fanyleb person.

Sut mae dangos eich bod yn meddu ar y cymwyseddau hyn?

Drwy ddyfynnu enghreifftiau o pryd, pam a sut y gwnaethoch chi ddefnyddio’r sgiliau, y wybodaeth a’r rhinweddau eraill hyn yn y gorffennol, rydych yn dangos bod gennych y potensial i’w defnyddio mewn swydd newydd i’r dyfodol.

Sut mae ysgrifennu datganiad cymhwysedd?

Ewch ati’n ofalus i ddewis enghraifft o’ch profiad blaenorol yn ofalus, a’i ddisgrifio mewn ffordd sydd yn rhoi digon o gyfle i chi ddangos eich bod yn gallu cyflawni’r gweithredoedd gofynnol ar gyfer y cymhwysedd dan sylw.

Mae techneg STAR yn ganllaw defnyddiol ar gyfer strwythuro datganiadau cymhwysedd. Mae’r acronym STAR (situation, task, action a result) yn gallu eich helpu i feddwl yn glir wrth fynd ati i ddewis sefyllfa, tasg, gweithred a chanlyniad:

Sefyllfa - sut, pryd, ble, gyda phwy? (Gosod cefndir a chyd-destun eich gweithredoedd)

Tasg – beth oedd y sefyllfa neu dasg yr oeddech yn ei hwynebu? (Esboniwch beth oedd eich cyfrifoldebau a’ch amcanion ac, os yw hynny’n berthnasol, pa adnoddau a ddefnyddiwyd gennych)

Gweithredu – pa gamau a gymerwyd gennych chi? (Disgrifiwch beth wnaethoch chi, beth oeddech chi’n ei feddwl, sut oeddech chi’n teimlo a pham. Canolbwyntiwch ar eich cyfraniad penodol chi at y sefyllfa, a sut yr aethoch ati i gyflawni’r hyn yr oeddech wedi bwriadu ei wneud)

Canlyniad – pa ganlyniadau wnaethoch chi eu cyflawni/i ba gasgliadau y daethoch chi? (Disgrifiwch ganlyniad(au) eich gweithredoedd ac effaith eich gweithredoedd ar eraill ac ar y sefyllfa)

Fel arfer, mae’r sefyllfa a’r dasg yn un, ac maent yn rhan o’r cyflwyniad. Dylai prif gorff eich ateb ddisgrifio’r camau a gymerwyd gennych, a dylai eich casgliad ddynodi’r canlyniad.

Pryd bynnag y bo modd, dylai eich enghreifftiau fod yn seiliedig ar brofiad gwaith blaenorol, ond os ydych chi’n credu bod hynny’n briodol, gallwch roi enghreifftiau sy’n seiliedig ar eich bywyd cartref, eich bywyd cymdeithasol, eich profiad ym myd addysg, gwaith gwirfoddol ac agweddau eraill o’ch bywyd.

Byddwn yn disgwyl i’ch tystiolaeth fod yn glir, yn gynhwysfawr ac yn disgrifio ymddygiad cadarnhaol.

Gobeithio bod y nodiadau hyn wedi bod o fudd i chi.

Bob lwc!!